Ceramic coffee mug

Man-size handmade ceramic mug.